Lamart > Dla klientów > Zasady współpracy

Zasady współpracy

Niniejsze warunki określają zasady współpracy pomiędzy Lamart Sp. z o.o (Zleceniobiorca) a kontrahentami, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy bądź ustalenia.

 • Zamówienia przyjmujemy tylko w formie pisemnej.
 • Wszelkie ustalenia poczynione z działem sprzedaży bądź innymi pracownikami Lamart Sp. z o.o. nie są pojmowane jako zamówienie bądź zlecenie oraz nie stanowią podstaw do roszczeń. Każdorazowo wymagają pisemnej formy oraz pisemnego potwierdzenia przez pracownika Lamart Sp. z o.o.
 • Zamówienie rozumiane jest jako obowiązujące tylko i wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu jego wpłynięcia przez Lamart Sp. z.o.o. Zostaje przyjęte do realizacji wyłącznie po otrzymaniu przez LAMART Sp. z o.o. wszelkich informacji, danych oraz odpowiednio przygotowanych plików. (zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej).
 • Lamart Sp. z o.o. nie ponosi winy ani odpowiedzialności za opóźnienia produkcyjne wynikające ze zmian jakich dokonuje klient po przyjęciu zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane telefonicznie, muszą zostać zgłoszone do Zleceniobiorcy również w formie pisemnej.
 • Materiały oraz płyty CD, dostarczone przez zleceniodawcę pozostają własnością zleceniobiorcy. Mogą zostać zwrócone wyłącznie w przypadku pisemnej prośby zleceniodawcy złożonej przy zamówieniu – w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia. Po upływie w/w okresu Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przekazane materiały.
  Przekazane przez kontrahentów pliki nie są objęte archiwizacją w Lamart Sp. z o.o.
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość przygotowanych plików oraz błędy literowe bądź kolorystyczne w nich zawarte. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie. W przypadku konieczności wykonania wydruków próbnych ich koszt zostanie doliczony do wartości faktury.
 • Niedostarczenie wzorca kolorystycznego do zlecenia, skutkuje drukiem z przygotowanego pliku. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie wydrukowanego koloru.
 • W przypadku druku na powierzonym przez kontrahenta materiale, Lamart Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy, uszkodzenia, zabrudzenia itp., które zostaną ujawnione podczas druku. W sytuacji takiej druk może zostać wstrzymany a zleceniodawca poinformowany, iż nie jest możliwa produkcja wg wcześniej ustalonych zasad.
 • Wydrukowane prace są standardowo składane w kostkę lub zwijane w rulon, co uzależnione jest od medium na jakim zostały wydrukowane oraz od ich gabarytów. Jeśli zleceniodawca preferuje inny sposób, konieczne jest dostarczenie szczegółowych wytycznych co składania gotowych prac.
 • Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy transport oraz ubezpieczenie przesyłki na czas transportu. Lamart Sp. z o.o. podejmie się w/w czynności tylko w przypadku jasnego, pisemnego zlecenia Zleceniodawcy.
 • Przechowywanie bądź późniejsza wysyłka prac na wyraźne polecenie lub z winy Zleceniodawcy odbywa się na jego koszt i ryzyko.
 • Zleceniodawca przejmuje na siebie ryzyko związane z zaginięciem towaru bądź jego uszkodzeniem podczas transportu z chwilą przekazania go wskazanemu spedytorowi lub przewoźnikowi.
 • Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 • Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany z pracownikiem Lamart Sp. z o.o.
 • Termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia zamówienia wraz ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania materiałami, informacjami itp., które zostały zatwierdzone przez pracownika Lamart Sp. z o.o.
 • Termin oraz sposób odbioru podany jest w nadesłanym zamówieniu. Przedłuża się on w przypadku zmiany zakresu zlecenia bądź przez niedopatrzenia oraz zmiany leżące po stronie Zleceniodawcy.
 • Zleceniobiorca nie ponowi winy za wydłużenia terminu odbioru bądź wysyłki spowodowane siłami wyższymi niezależnymi od Zleceniobiorcy. Jest on jednak zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wystąpieniu niezależnych od niego przyczyn. W powyższych sytuacjach Zleceniodawcy przysługuje prawo do otrzymania wyjaśnień ze strony Lamart Sp. z o.o. oraz do ustalenia nowego terminu realizacji. W przypadku nie otrzymania stosowanych wyjaśnień Zleceniodawca może wycofać zamówienie, co nie skutkuje prawem do roszczeń za powstałe szkody.
 • Zleceniobiorca może nie przyjąć zamówienia do realizacji w przypadku zaległości w płatnościach leżących po stronie Zleceniodawcy, lub przerwać jego realizację z powodu nie uiszczenia przez Zleceniodawcę wcześniej określonej zaliczki.
 • Ceny są cenami netto i nie obejmują kosztów transportu, dodatkowego zabezpieczenia oraz niestandardowego pakowania.
 • Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę odsetkami za przeterminowane płatności.